Peiman

BSc & MSc Programme

MBA & MSc Programme

JOSE LUIS FERRERO

MBA & MSc Programme

MBA & MSc Programme

MBA & MSc Programme

MBA & MSc Programme

Academic Quality Director of UBI
BSc, MSc & MBA Programme

BSc, MSc & MBA Programme

Dean UBI Luxembourg & Career Services Lead

BSc & MSc Programme